Web Developer (Advice Online)

£23,230 yearly
  • Shelter Cymru
  • Swansea, UK
  • Aug 15, 2019
Permanent Developer Web

Job Advert

WEB DEVELOPER (Advice Online)

SWANSEA OFFICE

POST NO: SC496

28 hours per week

£23,230 per annum (pro rata)

Shelter Cymru is the people and homes charity in Wales and works for the prevention of homelessness, the improvement of housing conditions, and the right of everyone to a safe, suitable and affordable home.

We are now looking to recruit for the following position to join our team.

If you want to help end homelessness in Wales, we would love to hear from you.

The postholder will work closely with the Advice Online Editor to oversee the technical maintenance and development of Shelter Cymru’s Advice Online information resource and to contribute to its ongoing evaluation.  You will play a key role in devising and developing further ways to make Advice Online content more relevant and accessible.

Shelter Cymru offers generous terms and conditions, including 29 days annual leave for full time members of staff plus 2 concessionary Shelter Cymru days.

CLOSING DATE:  5 September 2019

DATBLYGWR GWEFANNAU (Cyngor Ar-lein

SWYDDFA ABERTAWE

RHIF Y SWYDD:  SC496

28 awr yr wythnos

£23,230 per annum (pro rata)

Shelter Cymru yw'r elusen pobl a chartrefi yng Nghymru sy’n gweithio i atal digartrefedd, gwella amodau tai, a hawl pawb i gael cartref diogel, addas a fforddiadwy.

Rydym am recriwtio rhywun ar gyfer y swydd ganlynol i ymuno â'n tîm. Os hoffech helpu i ddod â digartrefedd i ben yng Nghymru, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Bydd deiliad y swydd yn gweithio’n agos gyda’r Golygydd Cyngor Ar-lein i oruchwylio gwaith cynnal a chadw technegol a datblygiad adnodd gwybodaeth Cyngor Ar-lein Shelter Cymru a chyfrannu at y gwaith o’i adolygu’n barhaus. Bydd gennych rôl allweddol wrth lunio a datblygu ffyrdd pellach o wneud cynnwys Cyngor Ar-lein yn fwy perthnasol a hygyrch.

Mae Shelter Cymru’n cynnig telerau ac amodau hael, yn cynnwys 29 diwrnod o wyliau blynyddol i aelodau staff llawn amser yn ogystal â 2 ddiwrnod ychwanegol Shelter Cymru.

DYDDIAD CAU:  5 Medi 2019